Bujinkan Seika Dojo - Zambujeira do Mar

Instrutor: Rodrigo Alfacinha